สั่งจองกระเป๋าได้แล้ววันนี้

Untitled-1.png

เปิดตัวสินค้าใน

11239654_659131250891080_284502240512478

กำไร 10% จะถูกบริจาคให้มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน

รายละเอียดสินค้า

ราคา: 300 บาท/ใบ

จัดส่ง: EMS ฟรี ทั่วไทย

เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าสินค้า

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพุทธมณฑล

เลขที่ 247-301912-9

kisspng-bangkok-bank-branch-online-banki

จองไม่สำเร็จ โปรดใส่ข้อมูลให้ครบด้วยค่ะ

หลักฐานการโอน

จองเรียบร้อยแล้ว

สินค้านี้ช่วยอะไรได้บ้าง?

1. ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก

2. ลดภาวะโลกร้อน

3. พัฒนาสังคม (กำไร 10% จะถูกหักให้กับมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน)

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน / ศูนย์การเรียนบ้านนานา

เรา เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ทำงานเพื่อช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และให้การสงเคราะห์เด็ก คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับเด็กโดยไม่จำกัดเชื้อชาติเผ่าพันธ์ ศาสนา โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของการบริหาจจัดการองค์กร และก่อตั้งโดย นายกรรจร เจียมรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และจดทะเบียนเป็น มูลนิธิ เมื่อ 18 มีนาคม 2553 เลขที่ 124/ 2553

ปัจจุบันได้จดทะเบียน จัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวัน ที่ 18 กุมภาพัน 2562 เป็นโรงเรียนทางเลือก ตามมาตรา 12 วรรค 3 ในชื่อ ศูนย์การเรียนบ้านนานา เพื่อจัดการศึกษาให้ เด็กที่ สามารถยืดหยุ่น ให้กับเด็กที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ ประสบปัญหาจากครอบครัว ที่ไม่พร้อม ทั้งความรุนแรงแรงและการหย่าร้าง หรือเด็กกำพร้า เด็กที่มีพฤติกรรมที่ซับซ้อน ไม่สามารถเข้าระบบของเกณฑ์การศึกษา ที่ถูกจัดตั้งตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อยังคงให้เด็กที่อาจบกพร่อง ทางพฤติกรรมหรือทางร่างกายและจิตใจ ได้มีโอกาสที่จะยังคงอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนของเด็กเหล่านี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ของโรงเรียน